Agenda

Geen geplande activiteiten.

Populair

Voor een algemene staking van 24 uur in gemeenschappelijk vakbondsfront ABVV-ACV! PDF Print Email
Geschreven door SAP op donderdag, 06 oktober 2005

Het ABVV roept op voor een 24-uursstaking deze vrijdag 7 oktober om druk uit te oefenen op de regering binnen het kader van de onderhandelingen over de eindeloopbaan en de financiering van de sociale zekerheid. Het werd tijd !

De regeringsplannen, gedicteerd door de Lissabonstrategie van de EU en actief gesteund door het patronaat, zijn onaanvaardbaar. Terwijl honderdduizenden mensen, veel jongeren, werkloos zijn, is het gewoon een provocatie aan de mensen op te leggen langer te gaan werken, langzaamaan het recht op vervroegd pensioen te schrappen en de pensioenuitkering naar beneden te herzien.

Spijtig genoeg moeten we vaststellen dat weinig werd ondernomen om de arbeid(st)ers concreet, aan de basis voor te bereiden voor dit belangrijk gevecht. Eigenlijk had men al vanaf het opleggen van het interprofessioneel akkoord voor 2005-2006 door de regering – wat praktisch een bevriezing inhield van de lonen – de arbeid(st)ers moeten mobiliseren om een gunstiger krachtsverhouding op te leggen.

De vakbondsleidingen weigerden dit, net zoals ze het diepe ongenoegen als gevolg van de stijgende mazoutprijzen en de talrijke ontslagen die deze dagen alle sectoren raken, weigerden te organiseren. Sinds kort worden we geconfronteerd met een massaal jobverlies : 5000 jobs staan momenteel op de tocht in België, bijna 100.000 in de hele wereld !

Ondanks alles geeft de syndicale basis blijk van een grote strijdbaarheid. De stakingen, de arbeidsonderbrekingen en stakingsaanzeggingen in de gezondheidszorg, de post, de NMBS, de strijdbaarheid van bepaalde sectoren (BBTK, ACOD, metaal) of regio’s (Charleroi, Antwerpen) tonen dat het potentieel en de wil bestaat om een gevecht van lange adem aan te gaan.

Spijtig genoeg gaat de arbeidersbeweging zich in verspreide slagorde in de strijd werpen. De leiding van het ACV legde het voorstel van het ABVV naast zich neer om in gemeenschappelijk front in staking te gaan op 7 oktober. Het ACV kan echter niet aan de kant blijven staan, en schuift de mogelijkheid naar voor om een eigen staking te organiseren op… 10 oktober.

Deze verdeeldheid gaat in tegen de belangen van de werkende mensen waarvan de kracht precies in hun aantal en hun eenheid bestaat. Een echte algemene staking kan enkel efficiënt zijn in alle sectoren van de maatschappij en in het hele land als wordt opgeroepen door de twee belangrijkste vertegenwoordigende organisaties van de arbeid(st)ers samen. Dat is ook waarom we aan de leden van het ACV vragen druk uit te oefenen op hun leiding zodat die op zijn beslissing zou terugkomen en het ABVV zou vervoegen op 7 oktober.

Er moet ook voor gezorgd worden dat de staking van 7 oktober niet zonder vervolg blijft. Een breed actieplan met nationale eisen moet voorbereid worden om alle sociale gevechten met mekaar te federeren, niet enkel tegen de regeringsprojecten rond de eindeloopbaan, maar ook tegen de onaanvaardbare situatie in sectoren als de gezondheidszorg, de post, de NMBS, Belgacom, etc.

De arbeid(st)ers hebben er genoeg van de voortdurende herstructureringen en ontslagen te moeten ondergaan. Ze hebben genoeg van de loonmatiging, de achteruitgang van hun koopkracht, de stijging van de levensduurte, de verslechtering en precarisering van de arbeidsomstandigheden, en vooral van de vrees niet onder goeie voorwaarden op pensioen te kunnen gaan. Na 30 jaar soberheidspolitiek en neoliberalisme is het tijd het tij te keren en een andere politiek op te leggen. De overwinning van de ‘neen’ tegen de Europese grondwet in Frankrijk en de recente verkiezingen in Duitsland tonen aan dat het mogelijk is effectief tegen het neoliberalisme te vechten.

De SAP roept op tot steun aan de staking van 7 oktober op basis van de volgende ordewoorden :

  • Voor een algemene staking in gemeenschappelijk vakbondsfront ABVV-ACV
  • Voor een actieplan met eisen voor na 7 oktober
  • Handen af van het brugpensioen !
  • Voor brugpensioen aan 55 jaar met verplichte compenserende aanwerving van een jongere !
  • Voor de automatische welvaartsvastheid van uitkeringen en lonen !
  • Voor de opheffing van de BTW op levensnoodzakelijke goederen (waaronder producten voor verwarming van de woning !)
  • De patroons moeten de sociale zekerheid betalen, stop de lastenverlagingen !
  • Vermogensbelasting nu !
  • Stop de werkloosheid : neen aan de jacht op werklozen, arbeidsduurvermindering zonder loonsverlies en met compenserende aanwervingen, verbod op ontslagen in ondernemingen die winst maken !

Naar boven