Agenda

Geen geplande activiteiten.

Populair

Pensioenen: vlucht voorwaarts van “Quickie” steekt vuur aan de lont PDF Print Email
Geschreven door Peter Veltmans op woensdag, 21 december 2011

Woensdag 14 december stelde het overkoepelende gemeenschappelijk vakbondsfront van ABVV, ACV en ACLVB een eisenbundel op, gericht naar de nieuwe federale regering en de werkgevers. Tegelijkertijd werd een stakingsaanzegging ingediend, die uiterlijk op maandag 30 januari 2012 tot stakingen kan leiden als aan deze eisen niet wordt tegemoet gekomen.

In reactie daarop beloofde premier Di Rupo overleg op maandag 19 december.

Voldongen feiten

Minister van Pensioenen Vincent Van Quickenborne (Open VLD) stelde de vakbonden van de overheidssector echter voor voldongen feiten. Zonder het resultaat van het overleg af te wachten, diende “Quickie” – via amendementen op de programmawet – een hele batterij maatregelen in bij de bevoegde kamercommissie. Deze maatregelen zullen de pensioenregelingen van de openbare diensten grondig overhoop halen. Zij dreigen dan ook tienduizenden mensen te treffen in hun moeizaam opgebouwde rechten.

Concrete maatregelen

Zo worden met een pennetrek het aantal gepresteerde jaren dienst die recht geven op een overheidspensioen opgetrokken van 5 tot 40 (!) jaar. De voorwaarde om (tegen een lager bedrag) vanaf 60 jaar op vervroegd pensioen te gaan, wordt opgetrokken tot minstens 62 jaar, maar –  door het optrekken van het aantal vereiste dienstjaren – in de praktijk wordt dit dikwijls 65 jaar. Verder wordt ook drastisch gesnoeid in het aantal gelijkgestelde periodes, waardoor het nog moeilijker wordt om het vereiste aantal van 40 dienstjaren te bereiken. Daar bovenop wordt er ook drastisch geschrapt in de speciale regelingen voor belastende beroepen (zoals douaniers, brandweermannen, politieagenten, enz.). Deze maatregelen wegen nog zwaarder, omdat er tegelijkertijd een einde komt aan de mogelijkheden om een 4/5de werkweek te bekomen of om te genieten van een vrijwillige, vervroegde halftijdse uitdiensttreding. Deze mogelijkheid werd geschrapt door de desbetreffende wet eenvoudigweg... niet te verlengen. Tenslotte wordt het bedrag van het pensioen lager, door het herzien van de berekeningswijze (het pensioen wordt vanaf nu berekend op het gemiddelde loon van de laatste 10 i.p.v. op de laatste 5 jaar).

Furieuze reactie

De vakbonden van de openbare sector reageerden dan ook furieus. Zij wijzen erop dat de maatregelen absoluut onaanvaardbaar zijn. Niet alleen omwille van hun inhoud, maar ook omdat er niet eens ernstig gekeken wordt naar mogelijke alternatieven. Zo wijzen de vakbonden erop dat er moeiteloos 8 miljard Euro kan gevonden worden zonder de gewone werknemers van de openbare sector te hoeven treffen. In dat opzicht vermelden ze mogelijke maatregelen als de afschaffing van het systeem der notionele intrestaftrek, een veel grotere bijdrage van de energie- en bankensector, een reële vermogensbelasting en een taks op financiële transacties om ook de speculatie tegen te gaan.

“Bijsturingen'”?

Wat de inhoud van de door de regering voorgestelde maatregelen betreft, benadrukken de vakbonden dat er hierover nog geen enkel sluitend overleg is geweest. Niet op het overkoepelende overleg met Di Rupo, maar zeker ook niet op het niveau van de openbare sector zelf. Betekenisvolle bijsturingen dreigen zo helemaal onmogelijk te worden. De regering zelf wijst erop dat “bijsturingen” in de marge “eventueel” mogelijk zijn, maar dat er “aan het globale evenwicht van het regeerakkoord niet meer geraakt kan worden”. Overleg wordt daarmee dan ook zo goed als nutteloos. Een opvatting die niet alleen opgang maakt bij de liberale regeringspartners, maar ook bij de zogenaamde socialisten en bij de christen-democraten.

24-urenstaking

Het gemeenschappelijk vakbondsfront in de openbare sector kondigde dan ook eensgezind een algemene 24-urenstaking af voor donderdag 22 december 2011. Deze stakingsoproep geldt niet alleen voor het spoorwegpersoneel, maar wel degelijk voor álle personeelsleden van álle openbare diensten.

Vlucht voorwaarts van Quickie

Benadrukt dient te worden dat de vakbonden niet van plan waren om al zo snel van stapel te lopen. In eerste instantie beslisten ze het aangekondigde overleg met premier Di Rupo alle kansen te geven, door eventuele vakbondsacties uit te stellen tot na nieuwjaar. Zelfs dan werd het al dan niet voeren van actie afhankelijk gemaakt van de resultaten van het overleg. De vlucht voorwaarts van minister Van Quickenborne dwingt de vakbonden nu om ijlings het geweer van schouder te veranderen. Het feit dat alle regeringspartijen aangeven dat zij akkoord zijn Quickie met de voeten van de vakbonden te laten spelen, sterkt hen in dat voornemen.

Veralgemeende algemene staking?

Het mag duidelijk zijn dat een 24-urenstaking in de openbare sector niet voldoende zal zijn om het onzalige tij te doen keren. Iedereen moet nu een handje toesteken: het voltallige personeel van de openbare sector, maar ook de werknemers van de privésector. Het regeringsbeleid treft immers iedereen even hard. Vanaf nu ligt de weg open naar de veralgemeende algemene staking.

Dit artikel verscheen eerder op de website van Rood!

Naar boven